ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr


Το υπ. Παιδείας  με αφορμή πολλά ερωτήματα που υποβάλλονται από εκπαιδευτικούς εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει και  με παραδείγματα τα εξής

 

Α) ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ  Α΄:

Π.χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος στις 31/1/2010 βρίσκεται στον Α΄ βαθμό, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του Ν.3848/2010, (ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 19/5/2010) και έχει αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου για παράδειγμα: έτη 02,  μήνες 03 και ημέρες 05, θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ : έτη 00, μήνες 03, ημέρες 18 (το αποτέλεσμα προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/1/2010 έως 19/5/2010, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010) . Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε προσθέτουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 03 μηνών και 05 ημερών .

Επομένως,  ο ανωτέρω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ :  έτη 02, μήνες 06,  ημέρες 23.

Β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο βαθμό Β΄ .

Γ) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ. διορισμού στις 31/8/2007 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου:  έτη 02,  μήνες 05,  ημέρες  11  και η μονιμοποίησή του ανατρέχει στις 31/8/2009, κατέχει το Β΄ βαθμό από την ημερομηνία αυτή και  θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ :  έτη 00, μήνες 08 ,  ημέρες 18 ( το αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/8/2009 έως  19/5/2010 ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010). Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε θα προσθέσουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 05 μηνών και 11 ημερών .

Επομένως,  ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄  :  έτη 03, μήνες 01,  ημέρες 29.

Δ)  Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ.  διορισμού στις 31/8/2008 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου: έτη 02, μήνες 03, ημέρες 10, θα πρέπει να μονιμοποιηθεί στις 31/8/2010. Επομένως,  ο εκπαιδευτικός θα πάρει το Β΄ βαθμό στις 31/8/2010 (ημερομηνία μονιμοποίησης του) και θα έχει πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου δηλαδή:   έτη 02,  μήνες 03,  ημέρες 10.

Επιπλέον,  σας γνωρίζουμε, ότι  αναγνωρίζονται και προσμετρώνται στη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. οι προϋπηρεσίες, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008 ) και στις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 4 του Ν.3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75 τ. Α΄/25-5-2009 ).

Επισημαίνεται, ότι δεν αναγνωρίζεται  και δεν  προσμετράται  στη βαθμολογική εξέλιξη  των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. η προϋπηρεσία σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Όσον αφορά στην προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος παραιτήθηκε και διορίσθηκε ξανά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναγνωρίζεται και προσμετράται στη βαθμολογική του εξέλιξη, ενώ δεν αναγνωρίζεται  και δεν προσμετράται η προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε διοριστεί σε άλλο δημόσιο φορέα και στη συνέχεια παραιτήθηκε και διορίσθηκε στην Π/θμια  ή Δ/θμια Εκπ/ση.

-----

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Μαρούσι, 11 - 2 - 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. 10564 / Δ2 / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄

------

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37,                       ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

Τ.Κ. –Πόλη 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                     όλης της Χώρας  

Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου  (Δ.Ε.)                                          2. Διευθύνσεις   Π.Ε. &  Δ.Ε.  όλης της Χώρας

Τηλέφωνο : 210 -3442271                                                             3. Γραφεία Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας

Πληροφορίες: Β. Ευθυμίου (Π.Ε.)                                                 4. Γραφεία Ε.Ε. όλης της Χώρας

Τηλέφωνο : 210-3442462

FAX: 210-3442365                                                               

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Συμπληρωματική εγκύκλιος που αφορά στην εφαρμογή  των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 5  του Ν.3848/2010, σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου στην προαγωγή των εκπ/κών  Π.Ε.& Δ.Ε. »

 

Σε συνέχεια της αριθμ.89867/Δ2/5-8-2010 εγκυκλίου μας και με αφορμή πολλά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας,  σας διευκρινίζουμε και  με παραδείγματα :

Α) ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ  Α΄:

Π.χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος στις 31/1/2010 βρίσκεται στον Α΄ βαθμό, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του Ν.3848/2010, (ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 19/5/2010) και έχει αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου για παράδειγμα: έτη 02,  μήνες 03 και ημέρες 05, θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ : έτη 00, μήνες 03, ημέρες 18 (το αποτέλεσμα προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/1/2010 έως 19/5/2010, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010) . Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε προσθέτουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 03 μηνών και 05 ημερών .

Επομένως,  ο ανωτέρω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ :  έτη 02, μήνες 06,  ημέρες 23.

Β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο βαθμό Β΄ .

Γ) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ. διορισμού στις 31/8/2007 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου:  έτη 02,  μήνες 05,  ημέρες  11  και η μονιμοποίησή του ανατρέχει στις 31/8/2009, κατέχει το Β΄ βαθμό από την ημερομηνία αυτή και  θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ :  έτη 00, μήνες 08 ,  ημέρες 18 ( το αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/8/2009 έως  19/5/2010 ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010). Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε θα προσθέσουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 05 μηνών και 11 ημερών .

Επομένως,  ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄  :  έτη 03, μήνες 01,  ημέρες 29.

Δ)  Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ.  διορισμού στις 31/8/2008 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου: έτη 02, μήνες 03, ημέρες 10, θα πρέπει να μονιμοποιηθεί στις 31/8/2010. Επομένως,  ο εκπαιδευτικός θα πάρει το Β΄ βαθμό στις 31/8/2010 (ημερομηνία μονιμοποίησης του) και θα έχει πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου δηλαδή:   έτη 02,  μήνες 03,  ημέρες 10.

Επιπλέον,  σας γνωρίζουμε, ότι  αναγνωρίζονται και προσμετρώνται στη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. οι προϋπηρεσίες, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008 ) και στις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 4 του Ν.3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75 τ. Α΄/25-5-2009 ).

Επισημαίνεται, ότι δεν αναγνωρίζεται  και δεν  προσμετράται  στη βαθμολογική εξέλιξη  των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. η προϋπηρεσία σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Όσον αφορά στην προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος παραιτήθηκε και διορίσθηκε ξανά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναγνωρίζεται και προσμετράται στη βαθμολογική του εξέλιξη, ενώ δεν αναγνωρίζεται  και δεν προσμετράται η προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε διοριστεί σε άλλο δημόσιο φορέα και στη συνέχεια παραιτήθηκε και διορίσθηκε στην Π/θμια  ή Δ/θμια Εκπ/ση.

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΘΗ  ΓΩΡΟΥ

Εσωτερική διανομή:

1) Δ/νση Προσ/κού Π.Ε., Τμήμα Β΄                          

2) Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε., Τμήμα Β΄

3) Δ/νση ΠΟΔΕ – Τμήμα Β΄

Last Updated (Monday, 14 February 2011 22:25)