Καταστατικό

Καταστατικό

Κεφάλαιο Α

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα σχολεία και γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευ σης (Π.Ε.) των Δήμων Αργυρούπολης, Αλίμου, Ελληνικού «Ο Θουκυδίδης» με έδρα την Αργυρούπολη.

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων με στόχο:

α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονο μικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών,

β) Την ανάπτυξη των δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

γ) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους,

δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, των ατομικών δικαιωμάτων των μελών, της εθνικής ανε ξαρτησίας και ειρήνης,

ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού Λαού.

στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

Άρθρο 3

Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.

β) Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση Κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και, κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π., για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κ.λ.π., για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.

δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.

στ) Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολή ταινιών κ.λ.π., δημιουργεί βιβλιοθήκη προβαίνει σε εκδόσεις έντυπες ανακοινώσεις κ.λ.π. και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

Άρθρο 4

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι: τα δικαιώματα εγγραφής των μελώνοι τακτικές συνδρομές, οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π., δωρεές, κληροδοτήματα κ.λ.π.

Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Συγκρότηση του Συλλόγου

Άρθρο 5

α) 0 Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα σχολεία και στα γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων: Αργυρούπολης, Αλίμου, Ελληνικού.

β) Μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου (επίτιμα) εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοποί του, ή στην εκπαίδευση και τον συνδικαλισμό γενικότερα.

γ) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συν δικαλιστικό όργανο των δασκάλων και νηπιαγωγών (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του από αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προ σαρμόζει τη δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και να καταβάλει σ’αυτήν τη συνδρομή του ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι, απ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Εγγραφή, Διαγραφή, Αποχώρηση – Υποχρεώσεις και δικαιώματα Μελών.

Άρθρο6

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνει, εκπαιδευτικός, από τους παραπάνω, μέλος του Συλλό γου, πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοι χεία της υπηρεσιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλω ση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην Πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του ( που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από το Δ.Σ.) η οποία αποφασίζει κυριαρχικά.

Αν η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο, αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του.

Άρθρο 7

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που 1) καθυστερεί αδικαιολόγητα τις τακτικές εισφορές του πάνω από ένα χρόνο. 2) που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους. 3) που αδικαιολόγητα καισυστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου. 4) που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την Διοίκηση. 5) Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας είναι μέλος. Εννοείται πως μέλος που χάνει τελεσίδικα την εκπαιδευτική του ιδιότητα, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους. Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη, μετά τη διαγραφή του, Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ., υπό τον όρο της Ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση της συζήτησης της αιτή σεως του μέλους από την Γ.Σ., είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής.

Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του ( εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητας του) να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτησή του στο Δ.Σ., το οποίο αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτησή στην πρώτη Γ.Σ., η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.

Άρθρο 8

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ., η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών.

Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

α) Να καταβάλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και είτε τακτική είτε έκτακτη.

β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προ σπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρ τητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα οε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα το Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ, και του Δ.Σ. ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ψήφου και αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

β) Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

γ) Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11

Όργανα του Συλλόγου είναι: 1. Διοικητικά: α) Γενική Συνέλευση β) το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Εξελεγκτική Επιτροπή. 2. Συμβουλευτικά: Συμβούλιο Εκπροσώπων Σχολικών μονάδων … πολυμερή σύνθεση.

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου  έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

1) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ., την εκθεση  πεπραγμένων της εξελεγκτικής επιτροπής και το πλαίσιο δράσης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

2)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.

3) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μέλους όπου απαιτείται απόφαση της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

4) Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στην Δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

5) Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί για την Δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του στο ΠΥΣΠΕ.

6) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου.

7) Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κ.λ.π.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος,μία κατά τον μήνα Οκτώβριο και μία τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/1Ο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν την σύγκληση, η άρνησή του δε ή η ολιγορία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.

Η πρόσκληση πρέπει, να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 1Ο μέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.

Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. η γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται Γραμματέας για τήρηση των πρακτικών.

Άρθρο 14

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2- Ι5 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 2-13 ημέρες οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς μέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ· και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 15

Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και μόνο. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αρθρο 16

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (l/2 των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής συνέλευσης κατά το άρθρο 13, και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ. Ε. Εφορευτικής Επιτροπής, προέδρου της Γ.Σ. , αντιπροσώπων στη Δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 17

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.

Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ. και διαπίστωση της απαρτίας , εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και επιλέγεται ο Γραμματέας αυτής. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ. , δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μετά τις εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των «απερχομένων οργάνων, ή οποία προεδρεύεται από Δικαστικό αντιπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ. καταχω ρεί στα Πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικοί αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

Άρθρο 18

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1) Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2)  Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περι λαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. για την Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

3)  Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

4)  Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τον συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλ τιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου (5) πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.

5)  Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.

6)  Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. To πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

7)  Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.

8)  Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

9)  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται … στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.

10) Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

11) Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

12) Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί του ίδιου πάχους πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και να είναι γραμμένα τα ίδια στοιχεία και θα κλείνεται το κάθε ένα, πριν ρίχτε κάλπη, σε φάκελο λευκό.

13) Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΙΙΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν ονόματα των υποψήφιων μελών. Τέλος θα γράφεται «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.

14) Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσα είναι και τα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Τα χωρίς σταυρό ψηφοδέλτια προσμετρούνται στο συνδυασμό που ανήκουν. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Άρθρο 19

Εκλογική Διαδικασία

1) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2) Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

3) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ει δικό πρακτικό.

4) Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοι ποι, υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

5) Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο Πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ. την Ε.Ε. τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυ ξη των επιτυχόντων.

6) Μετά το πέρας των Εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεως κατά του κύρους των εκλογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 20

Το Σύλλογο διοικεί 9/μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με θητεία για 2 χρόνια, η οποία αρχίζει με την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

1)  Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους α) Πρόεδρο β) Α’ Αντιπρόεδρο γ) Β’ Αντιπρόεδρο δ) Γεν. Γραμματέα ε) Ειδικό Γραμματέα στ) Ταμία ζ) 3μέλη.

2)  Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, μέσα σε πέντε ημέρες απ’ την εκλογή του από τον Σύμβουλο που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου.

3)   Τα μέλη του Προεδρείου εκλέγονται στην πρώτη ή δεύτερη ψηφοφορία αν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν οι δύο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, στην τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση, που δεν μπορεί ,να γίνει πέραν των 10 ημερών από τη δεύτερη, εκλέγονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε πτώση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 22

Παράδοση της Διοίκησης

Μετά την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του Υλικού του Συλλόγου.

Άρθρο 23

Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή το ζητήσουν με αίτηση τουλάχιστον 5 μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν σχετική αίτηση.

2) Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες όταν πρόκειται για επεί γοντα θέματα.

3) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται η πλειοψηφία των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρείς (3) φορές, κι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό, το οποίο έρχεται ξανά για να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση.

4) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς διαδο χικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίστα ται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

5) Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες, τηρούνται, πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνε δρίαση.

Άρθρο 24

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1)  Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και των αποφάσε ων των Γενικών Συνελεύσεων.

2)  Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

3)  Συγκροτεί   Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.

4)  Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

5)  Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.

6)  Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις των μελών του, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγουή σε άλλη πόλη για την  εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

7)  Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

8) Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

9)Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια.

10) Αποφασίζει για τυχόν έκτακτη εισφορά και φροντίζει για έγκαιρη είσπραξη της έκτακτης και τακτικής συνδρομής των μελών.

11) Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και Κοινωνικούς φορείς  στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

12) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

Άρθρο 25

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.

1)  Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ, πεθάνει, παραιτηθεί, διαγραφεί ή διαπιστωθεί, σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση του Δ,Σ., … του δράση, αναπληρώνεται από το πρώτο σε σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων συνδυασμών που δεν έχουν αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.

2)  Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή τα υπάρχοντα αρνούνται  την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

3)  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, ,εκτός του Προέδρου.

4)  Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5)  Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. την αποδοχή ή όχι της παραίτησης,

6)  Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 5 μέλη αλλά δεν υπάρχουν ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε 2 μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες Προέδρου

1)  Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για τη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον παντός Δικαστηρίου και σ’ όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

2)  Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις του Διοικήτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση άρνησης εκπίπτει του αξιώματός του σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση, που πραγματοποιείται όχι πέραν των 10 ημερών. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

Άρθρο 27

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Α’

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιά ζει, σ’ όλες τις αρμοδιότητες και αναλαμβάνει όλες του τις υπο χρεώσεις. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα, ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 28

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Β’

Ο Β’ αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Α’ αντιπρόεδρο και τον Ταμία αναλαμβάνοντας όλες τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση άρνησης εκπίπτει του αξιώματός του. Επίσης συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 30

Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα

Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει με όλες τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 31

Αρμοδιότητες Ταμία

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.

Άρθρο 32

Αρμοδιότητες Συμβουλίου εκπροσώπων Σχολικών Μονάδων

Συγκροτείται Σώμα Συμβουλευτικού χαρακτήρα προς το Δ.Σ. για θέματα που αναφέρονται στην εν γένει δράση του Συλλόγου. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών όλων των Σχολικών Μονάδων Π.Ε. των Δήμων Αργυρούπολης- Αλίμου- Ελληνικού. Το Δ.Σ. του Συλλόγου με απόφασή του κατά το 1ο 15θήμερο Σεπτεμβρίου κάθε έτους ορίζει:

α) Ποια Νηπιαγωγεία προστίθενται, και σε ποιά Δημοτικά ώστε και οι Νηπιαγωγοί να συμμετέχουν στη διαδικασία ορισμού εκπροσώπων σχολικών μονάδων.

β) Την συνεδρίαση στην αρχή του Σχολικού έτους.

γ) Τα τμήματα του Συμβουλίου που θα λειτουργούν.

δ) Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το συμβούλιο ή τα τμήματα και κάθε τι σχετικά με τη λειτουργία και το έργο του συμβουλευτικού αυτού σώματος.

Ο ορισμός των εκπροσώπων των σχολικών μονάδων ισχύει για ένα σχολικό έτος και οι διαδικασίες ορισμού είναι ευθύνη του εκπαι δευτικού προσωπικού κάθε σχολικής μονάδας.

Γ’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 33

α) Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό, θητεία έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση τον οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα Πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν Πρόεδρο και έναν Γραμματέα.

β) Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από την Γ.Σ. με διετή θητεία παράλληλη με τη θητεία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου

Άρθρο 34

Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με από φαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 35

Η Διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια η Γ.Σ αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 36

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλού σχήματος με την επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» και στο μέσον το έτος 1977.

Άρθρο 37

Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Ο Σύλλογος εφόσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 37 άρθρα και που προήλθε από τροποποίηση Καταστατικού που είχε δημοσιευθεί με την 3862/84 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Αθηνών και είχε καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτ. Αθηνών με αριθμό 7570 ειδικό 2182/14-9-1985, μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη Γ.Σ. της 13 Ιουνίου 1990 αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων.